Sedgwick County, KANSAS

SOLD

Acres: 29+/-

$217,500