Jackson County, KANSAS

SOLD

Acres: 415+/-

$1,660,000