Hamilton County, KANSAS

PRICE REDUCTION

Acres: 1,550+/-

$1,250,000